משפטים חוזרים

משפטים חוזרים
ויקטור גואטה   1 2  וידאו    17/2/19  תיק מ"ח 1689/17, בימ"ש העליון